Misja i Cele Stowarzyszenia

Misją naszego Stowarzyszenia jest pomoc młodym kobietom będącym w kryzysie. Tak jak w historii pierwszej Misji Dworcowej, która działała w XIX wieku wychodzimy na dworzec i ulice w celu udzielenia informacji o możliwości znalezienia bezpiecznego schronienia i uzyskania poczucia bezpieczeństwa.

Zapewniamy całodobowy pobyt w Ośrodku dla młodych bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi , a po usamodzielnieniu wsparcie poprzez działania w  Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc dzieciom i dorosłym zagrożonym przemocą, seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną
 2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 3. działalność charytatywna
 4. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw   kobiet i mężczyzn
 5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 6. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 7. promocja i organizacja wolontariatu

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenia zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez:

 1. tworzenie i prowadzenie punktów pracowników ulicznych, pomocy kryzysowej, placówek wychowawczo-rehabilitacyjnych;
 2. prowadzenie i wspieranie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i duchowej;
 3. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i informacyjno- promocyjnej.
 4. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
 5. współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą.