Polityka Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STOWARZYSZENIE „MISJA DWORCOWA” im. ks. Jana Schneidera ul. Kard. B. Kominka 3/5 we Wrocławiu (dalej „MISJA DWORCOWA”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: misja.dworcowa@wp.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu z nami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, ponieważ jest to niezbędne kontaktowania się z Tobą, w tym, w celach związanych z działalnością „MISJI DWORCOWA”,

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu email aby móc  się z Tobą skontaktować. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jakie ma masz uprawnienia wobec „MISJI DWORCOWA” w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wobec Ciebie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez „MISJĘ DWORCOWA”; cofnięta zostanie przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Twoje dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia ich przetwarzania danych na okres pozwalający „MISJI DWORCOWA” sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie „MISJI DWORCOWA” są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez „MISJI DWORCOWA” Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Swoich danych?

Przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz „MISJI DWORCOWA” usługi IT oraz usługi księgowe, oraz audytowe. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu jej odwołania, przez czas kontaktowania się z Tobą w sprawach wykonywanych przez „MISJĘ DWORCOWĄ” .

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym „MISJA DWORCOWA” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STOWARZYSZENIE „MISJA DWORCOWA” im. ks. Jana Schneidera ul. Kard. B. Kominka 3/5 we Wrocławiu (dalej „MISJA DWORCOWA”).