Wrocław, dnia 30 listopada 2011

OPINIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu wyraża pozytywną opinię o działalności Stowarzyszenia “Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Misja Dworcowa od chwili powstania zaangażowane jest w niesienie  pomocy dziewczętom i młodym kobietom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Pomocą i wsparciem Stowarzyszenie obejmuje każdego roku około 60 dziewcząt i dzieci w prowadzonym Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Dziewcząt oraz Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym . Specyfika działalności Ośrodka pozwala na zamieszkanie na okres przejściowy młodym matkom z noworodkami i niemowlętami z jednoczesnym wsparciem pedagogicznym i psychologicznym przez zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym pracowników z bogatym doświadczeniem i profesjonalnym przygotowaniem zawodowym.

Stowarzyszanie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizując projekty pomocowe  na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie w ramach umowy dotacyjnej z Gmina Wrocław realizuje zadanie polegające na “Organizowaniu i prowadzeniu schronienia, łaźni i magazynów wydających odzież dla osób bezdomnych posiadających ostatnie zameldowanie w Gminie Wrocław   “Mam szansę”.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego jest bardzo rzetelnym i wiarygodnym partnerem wspierającym ustawowe zadania pomocy społecznej na rzecz Miasta i Gminy Wrocław.

Informacji o współpracy udzielono na wniosek Stowarzyszenia “Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera.

Z poważaniem

Dyrektor Anna Józefiak- Materna- podpis nieczytelnyWrocław, 30.11. 2011r.

WZD-P.514.8.2011.33

Dotyczy: Rekomendacja  dla Stowarzyszenia MISJA DWORCOWA

wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że Stowarzyszenie MISJA DWORCOWA im. ks. Jana Schneidera z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kard. B. Kominka 3/5, od dziewięciu lat współpracuje z Wydziałem w realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki, terapii oraz rehabilitacji osób doświadczających przemocy w rodzinie.

W roku 2011 Stowarzyszenie, na podstawie umowy nr D/WZD/957/1/2011, realizuje program poradnictwa psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym oraz terapii dla ofiar przemoc. Szczególna opiekę objęto młode dziewczęta, do których docierają streetwokerzy m.in. poprzez dyżury uliczne.

Współpraca ze Stowarzyszaniem przebiega w atmosferze partnerstwa i rzetelnego realizowania zadań na rzecz ofiar przemocy. Różnorodne formy działań, prowadzone przez specjalistów w zakresie profilaktyki i terapii powodują, iż odbiorcy otrzymują kompleksową pomoc edukacyjną i terapeutyczną.

Rozliczenie dotacji na realizację powierzonych przez Gminę zadań odbywa się w terminie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Rekomendacja sporządzona na prośbę Stowarzyszenia MISJA DWORCOWA .

Dyrektor Wydziału- Anna Szarycz- podpis nieczytelny


Kserokopia powyższych rekomendacji do wglądu w Biurze Stowarzyszenia.