Misją naszego Stowarzyszenia jest pomoc młodym kobietom będącym w kryzysie. Tak jak w historii pierwszej Misji Dworcowej, która działała w XIX wieku wychodzimy na dworzec i ulice w celu udzielenia informacji o możliwości znalezienia bezpiecznego schronienia i uzyskania poczucia bezpieczeństwa.

Zapewniamy całodobowy pobyt w Ośrodku dla młodych bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi , a po usamodzielnieniu wsparcie poprzez działania w  Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

Cele i formy działania – zgodnie ze statutem Stowarzyszenia:

Art. 5              

Celem Stowarzyszenia jest:

a) pomoc dzieciom i dorosłym zagrożonym przemocą, seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną.

b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

c) działalność charytatywna;

d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw   kobiet i mężczyzn;

e) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

f) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

g) promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 6                       

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenia zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez:

  1. tworzenie i prowadzenie punktów pracowników ulicznych, pomocy kryzysowej, placówek wychowawczo-rehabilitacyjnych;
  2. prowadzenie i wspieranie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i duchowej;
  3. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i informacyjno- promocyjnej.
  4. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
  5. współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą.